Under hösten minskar aktiviteten i moskogen

Lövträdens höstfärger och den därpå följande abskissionen när träden fäller sina löv går inte obemärkt förbi för den som rör sig i Runsala om hösten. Men visste du att även de städsegröna tall och gran fäller en del av sina barr varje höst? Tallbarrens genomsnittliga livstid i Runsala är 3–5 år och granbarrens 5–10 år. Varje höst faller en ansenlig mängd löv och barr till marken i moskogen. Nedbrytande organismer, i huvudsak svampar, använder dem som näring och frigör på så sätt näringsämnena för att igen återvinnas. Till exempel har en liten svampart, barrbrosking (Micromphale perforans), specialiserat sig på att bryta ner granbarr som innehåller kåda.

Höstens väta gynnar bottenskiktets mossor och lavar, som fortsätter sin assimilation trots att vädret blir svalare. Tack vare dem ser moskogen väldigt grön ut under hösten, trots att löven har fallit ur träden.